Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 485/16 w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych

Data podpisania: 2016/12/22

Data wejścia w życie: 2016/12/22


ZARZĄDZENIE NR 485/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie kosztów przechowywania rzeczy znalezionych


        Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm) w związku z art. 9 ust. 2 oraz 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) w związku z § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecinz dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Miasta Szczecin przechowuje się rzeczy znalezione na terenie Gminy Miasto Szczecin lub rzeczy znalezione, których znalazca mieszka na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 

§ 2. 1. Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do odbioru rzeczy następuje po uiszczeniu przez nią poniesionych kosztów za przechowywanie, utrzymanie rzeczy znalezionej w należytym stanie oraz poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy przechowywania rzeczy, licząc od dnia przyjęcia rzeczy do dnia wydania rzeczy.
2. Koszty przechowania, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie rozmiaru rzeczy mierzonej według najdłuższej krawędzi albo według średnicy:
1) do 25 cm – 0,10 zł;
2) od 26 cm do 50 cm – 0,50 zł;
3) od 51 cm do 1 m – 1 zł;
4) powyżej 1 m – 2 zł.
3. Koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) koszty publikacji ogłoszenia, o którym mowa art. 15 ust. 3 zdanie drugie ustawy o rzeczach znalezionych;
2) koszty wysłania i doręczenia korespondencji.
4. Za koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się również inne uzasadnione koszty poniesione w związku przechowaniem rzeczy, w tym w szczególności:
1) koszty dostarczenia rzeczy znalezionej do siedziby Urzędu Miasta Szczecin lub innego właściwego miejsca do przechowywania rzeczy w przypadku, gdy znalazca zgodnie z art. 8 ustawy o rzeczach znalezionych ograniczył się do wskazania Prezydentowi Miasta Szczecin miejsca, w którym rzecz się znajduje;
2) koszty wysłania rzeczy na wskazany adres przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
 

§ 3. W przypadku wydania rzeczy znalazcy na podstawie art. 19 ust 1 ustawy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio przepisy § 2.
 

§ 4. 1. Wysokość kosztów, o których mowa w § 2, ustala Biuro Obsługi Interesantów.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uiszcza się w formie:
1) gotówki albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Szczecin;
2) przelewu na rachunek bankowy Gminy Miasta Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.
3. Koszty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód Gminy Miasto Szczecin.
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta.
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: BOI, wytworzono: 2016/12/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor BOI, wprowadził/a: Eliza Tałajkowska, dnia: 2017/01/11 10:10:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:10:10 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:06:19 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 10:03:49 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:55:55 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:45:23 modyfikacja wartości
Eliza Tałajkowska 2017/01/11 09:05:56 nowa pozycja