Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67211229

Aktualna strona: 4619

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 505/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/12/30

Data wejścia w życie: 2017/01/01


                                   ZARZĄDZENIE NR 505/16
                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                    z dnia 30 grudnia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.)
zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) rozliczanie podatku VAT przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust.1 , a
w szczególności :
a) konsolidacja danych pochodzących z rejestrów jednostkowych VAT
przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust.1 ,
b) ewidencja deklaracji jednostkowych przedszkoli, szkół i placówek, o których
mowa w ust.1 ,
c) księgowanie wpłat i zwrotów zgodnie z wyciągiem bankowym dotyczących
podatku VAT z przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust.1,
d) sporządzanie cząstkowej deklaracji VAT przedszkoli, szkół i placówek, o
których mowa w ust.1 oraz jej terminowe przekazywanie do Wydziału
Księgowości;”;
2) w § 19 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w zakresie dokonywania
czynności związanych z zagospodarowaniem nabytych w drodze spadku nieruchomości
lokalowych i budynków,”;
3) w § 20 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w zakresie nabywania
nieruchomości do zasobu Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w drodze
spadkobrania,”;
4) w § 23:
a) w ust. 1:
- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) sporządzanie jednostkowych deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług,
dokonywanie miesięcznych przelewów podatku zgodnie z deklaracją jednostkową,”,
- w pkt 22 przecinek zastępuje się kropką,
- uchyla się pkt 23 - 25,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W zakresie centralnego rozliczania podatku VAT Gminy Miasto Szczecin:
1) rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin, a w szczególności :
a) konsolidacja danych pochodzących z:
- rejestrów cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych Gminy Miasto
Szczecin działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
przekazanych przez Wydział Oświaty,
- rejestrów jednostkowych VAT z jednostek budżetowych nie będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin działającymi na
podstawie ustawy o systemie oświaty,
- rejestrów jednostkowych jednostek organizacyjnych Urzędu,
b) ewidencja deklaracji jednostkowych jednostek budżetowych nie będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin działającymi na
podstawie ustawy o systemie oświaty,
c) księgowanie wpłat i zwrotów zgodnie z wyciągiem bankowym
dotyczących podatku VAT z jednostek budżetowych nie będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin działającymi na
podstawie ustawy o systemie oświaty i Urzędu Miasta,
d) sporządzanie skonsolidowanych deklaracji VAT Gminy Miasto Szczecin
oraz ich terminowe składanie do właściwego Urzędu Skarbowego;
2) aktualizacja danych ewidencyjnych podatnika Gmina Miasto Szczecin we
właściwym Urzędzie Skarbowym;
3) koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT
oraz spraw związanych z uzyskaniem na wniosek poszczególnych jednostek
organizacyjnych Urzędu i jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin opinii
prawnych oraz indywidualnych interpretacji właściwej Izby Skarbowej, w
szczególności:
a) przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym Urzędu i
jednostkom budżetowym Gminy Miasto Szczecin otrzymanych odpowiedzi
i opinii prawnych oraz udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego
zastosowania uzyskanej opinii lub interpretacji,
b) prowadzenie ewidencji otrzymanych wniosków od jednostek
organizacyjnych Urzędu i jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin
oraz uzyskanych na nie odpowiedzi.”,
c) w ust. 6 uchyla się pkt 8;
5) w § 30 ust. 1:
a) w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką,
b) uchyla się pkt 5;
6) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:
„§ 35a. Do zadań Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa należy:
1. W zakresie prowadzenia i koordynowania spraw spadków przypadających
Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, w
tym nabywania nieruchomości:
1) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem majątku na podstawie stwierdzenia
nabycia spadku na rzecz Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa, w tym:
a) występowanie do sądu z wnioskiem o nabycie spadku,
b) występowanie o sporządzenie spisu inwentarza,
c) analiza nabytego spadku oraz podział czystej masy spadkowej,
d) regulacja ksiąg wieczystych w zakresie ujawnienia prawa własności i innych
praw do nieruchomości,
e) rozliczenie i zaspokojenie wierzycieli;
2) prowadzenie rejestru spadków;
3) współpraca z sądami, kancelariami komorniczymi i wierzycielami;
4) zagospodarowywanie majątku nabytego w drodze spadku.
2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem z mocy
prawa przez Skarb Państwa mienia, w tym nieruchomości oraz zobowiązań podmiotów
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były
wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących:
1) prowadzenie postępowań, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie
nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania
wieczystego w związku z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb
Państwa mienia podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie
przepisów obowiązujących, a które uznaje się za wykreślone z dniem 1 stycznia
2016r.:
a) analiza stanu prawnego nieruchomości,
b) składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych;
2) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących nabycia przez
Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego w związku
z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia podmiotów
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były
wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących;
3) zagospodarowywanie nabytego mienia;
4) sprawy zajęcia nieruchomości.”.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.


                                         Prezydent Miasta
                                         Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin