Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65229454

Aktualna strona: 201881

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 302/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/07/26

Data wejścia w życie: 2016/09/01


ZARZĄDZENIE NR 302/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 lipca 2016 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyrektorach - należy przez to rozumieć dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek równorzędnych, to jest: Dyrektora Biura Prezydenta Miasta, Dyrektora Biura Rady Miasta, Dyrektora Biura Strategii, Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Geodetę Miasta, Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych, Dyrektora Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Dyrektora Biura Obsługi Urzędu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych.”

2) w § 12 ust. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - BIiRO”

3) w § 19 uchyla się ust. 4,

4) w § 34 uchyla się pkt 4,

5) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

„§ 52a. Do zadań Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych należy:

1) przygotowywanie, realizacja oraz koordynowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych związanych z utrzymaniem technicznym jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,

2) nadzór nad realizacją i rozliczaniem inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin