Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65134130

Aktualna strona: 201154

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 411/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/10/31

Data wejścia w życie: 2016/11/02


                                       ZARZĄDZENIE NR 411/16
                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                   z dnia 31 października 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r.,Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów zewnętrznych:
1) opracowywanie i wydawanie ofert inwestycyjnych Miasta,
2) przygotowywanie projektów stanowisk Prezydenta w sprawie inwestycji
planowanych przez osoby prawne i fizyczne ubiegające się o uzyskanie zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce,
3) prowadzenie banku danych o inwestorach,
4) dokonywanie analizy ofert inwestycyjnych dotyczących inwestowania na terenie
Miasta lub z udziałem Miasta,
5) współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz
innymi podmiotami odpowiadającymi za promocję i obsługę inwestycji
zagranicznych oraz współpracę handlową,
6) nawiązywanie współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, w tym
udzielanie inwestorom kompleksowej informacji o procedurze inwestowania w
Mieście,
7) prezentacja Miasta w kraju i za granicą, przygotowywanie materiałów do
prezentacji,
8) współudział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów o tematyce
gospodarczej,
9) współpraca z wydawnictwami i mediami w zakresie publikacji informacji o
możliwościach inwestowania i ofertach inwestycyjnych Miasta,
10) przygotowywanie i organizowanie udziału Miasta w imprezach promocyjnych,
targach i wystawach o charakterze gospodarczym,
11) współpraca z gminami ościennymi w zakresie przygotowywania i
popularyzowania informacji o możliwościach realizacji inwestycji w bezpośrednim
sąsiedztwie Miasta.
5. W zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju gospodarczego
Miasta:
1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2) tworzenie wspólnie z partnerami rynku pracy programów aktywizujących lokalny
rynek pracy, zwłaszcza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
3) inicjowanie i prowadzenie działań wspierających przedsiębiorców,
4) współpraca z samorządami i stowarzyszeniami gospodarczymi oraz organizacjami
pracodawców na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
5) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów, w tym
zawieranie umów z pracodawcami, ubieganie się o dotację na aktywizację
zawodową, rozliczanie pracodawców z otrzymanych środków,
6) przygotowywanie i opiniowanie odpowiednich aktów prawnych służących
rozwojowi przedsiębiorczości.
7) opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z programami realizacyjnymi
polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta, w tym sektora morskiego,
8) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej gospodarki Miasta, w tym
średnich i dużych przedsiębiorstw,
9) prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego, których
udziałowcem bądź akcjonariuszem jest Miasto, działających na rzecz rozwoju
gospodarczego.”;
2) uchyla się § 5.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016r.


                                                Prezydent Miasta
                                                Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin