Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65105857

Aktualna strona: 200941

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 465/16 zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/12/13

Data wejścia w życie: 2017/01/01


ZARZĄDZENIE NR 465/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 grudnia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa - BSiMSP.”;

2) w § 46 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) centralne rozliczanie podatku VAT Gminy Miasto Szczecin,”;

3) w § 48 uchyla się pkt 4;

4) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:

„§ 57a. Do zadań Biura Spadków i Mienia Skarbu Państwa należy:

1) prowadzenie i koordynowanie spraw spadków przypadających Gminie Miasto Szczecin oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, w tym nabywaniem nieruchomości;

2) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia, w tym nieruchomości oraz zobowiązań podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta
Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin