Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65134031

Aktualna strona: 201153

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 399/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/10/26

Data wejścia w życie: 2016/10/26


                                                 ZARZĄDZENIE NR 399/16
                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                               z dnia 26 października 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) zarządzam,
co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26
lipca 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
2) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. Do zadań Biura Strategii należy:
1) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Szczecina;
2) monitorowanie realizacji projektów strategicznych;
3) ustalanie priorytetów oraz przygotowywanie wykazu projektów w ramach dziedzin
strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej;
4) pozyskiwanie i obsługa inwestorów zewnętrznych;
5) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju gospodarczego Miasta.”;
3) uchyla się § 28.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.


                                               Prezydent Miasta
                                               Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin