Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097945

Aktualna strona: 200865

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 147/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/04/18

Data wejścia w życie: 2016/04/18


                                                     ZARZĄDZENIE NR 147/16
                                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                        z dnia 18 kwietnia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1045, poz. 1890) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin(zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24:
a) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie funkcjonowania systemu rejestracji i obiegu dokumentów,”
b) po pkt 22 dodaje sie pkt 22 ¹ w brzmieniu:
„22 ¹) współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w zakresie aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw”
2) w § 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kontrola jednostek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz kontrola podmiotów, co do których Prezydent Miasta posiada uprawnienia kontrolne określone w odrębnych przepisach.”


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                             Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin