Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65134013

Aktualna strona: 201151

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 215/16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/06/09

Data wejścia w życie: 2016/06/16


                                        ZARZĄDZENIE NR 215/16
                                PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                         z dnia 9 czerwca 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890)
zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) udostępnianie informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu
ponownego wykorzystania w zakresie działania wydziału/biura oraz współpraca
z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w tym zakresie,”;
2) w § 57 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koordynowanie i nadzór nad udzielaniem informacji publicznej oraz informacji
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania przez jednostki organizacyjne
Urzędu,”.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016r.
 

                                                             Prezydent Miasta
                                                             Piotr KrzystekLista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin