Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67341342

Aktualna strona: 5746

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 31/16 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/01/28

Data wejścia w życie: 2016/02/01


                                                 ZARZĄDZENIE NR 31/16
                                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                  z dnia 28 stycznia 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przygotowywanie pełnomocnictw do podpisywania deklaracji, w tym składanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej do właściwych organów
podatkowych,”;
2) w § 8 :
a) w ust. 12 uchyla się pkt 4 i 5,
b) uchyla się ust. 13,
3) w § 27 :
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) administrowanie elektronicznym systemem rejestracji i obiegu dokumentów
w Urzędzie, w tym :
a) prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu
oraz zgłaszanie nieprawidłowości – współpraca w tym zakresie z autorem
programu,
b) przyjmowanie i gromadzenie uwag użytkowników o funkcjonowaniu
systemu,
c) przygotowywanie wniosków dotyczących modyfikacji systemu,
d) analizowanie zasięgu działania systemu rejestracji i obiegu dokumentów
oraz ocena jego wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu,
e) określanie zakresu dostępu do systemu w Urzędzie,
f) przydzielanie uprawnień do korzystania z systemu,
g) organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi systemu,
h) zapewnienie aktualizacji komputerowej struktury organizacyjnej Urzędu.”,
b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 odpowiednio w brzmieniu:
„4) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu
przywoławczego oraz określanie zakresu dostępu i przydzielanie uprawnień do
korzystania z systemu,
5) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu telebimów oraz
aktualizacja prezentacji i komunikatów emitowanych na telebimach.”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
 

                                                   wz. Prezydenta Miasta
                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                                   Piotr Mync
Id:Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin