Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

Data podpisania: 2016/06/14

Data wejścia w życie: 2016/06/16


ZARZĄDZENIE NR 227/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 czerwca 2016 r.


w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, poz.352) w związku z art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Wprowadza się „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecin”- zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą Załącznik nr 1 do Zarządzenia.


§ 2. Wysokość opłat za nośniki, na których następuje udostępnienie informacji publicznej na wniosek określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia.


§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów oraz kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom pracy działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 493/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat ( zm. Zarządzenie Nr 170/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r.).


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2016/06/14, odpowiedzialny/a: Anna Kalina- Dzwonkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/06/15 12:06:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2016/06/15 12:06:58 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:35:42 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:35:12 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2016/06/14 14:28:51 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 14:02:45 modyfikacja wartości
Adriana Zwolińska 2016/06/14 13:59:58 nowa pozycja