Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67211329

Aktualna strona: 4621

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2016 r.

Zarządzenie nr 2/16 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2016/01/04

Data wejścia w życie: 2016/01/01


                                                     ZARZĄDZENIE NR 2/16
                                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                     z dnia 4 stycznia 2016 r.


w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska pracy
Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) realizacją projektów współfinansowanych w ramach z bezzwrotnej zagranicznej pomocy
finansowej,
5) ochroną danych osobowych,
6) ochroną informacji niejawnych,
7) udostępnianiem informacji publicznej,
8) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
9) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
10) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
11) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu Miasta,
12) prowadzeniem rejestrów umów,
13) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy
Miasto Szczecin,
14) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta,
15) aktualizacją wydziałowych stron internetowych,
16) zapewnieniem aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wewnątrzurzędowym
systemie informacyjnym Uminet zasobów informacyjnych dotyczących wydziałów i biur,
17) ustalaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie planów i programów inwestycyjnych,
18) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden
2050 Projekt,
19) przekazywaniem do Biura Prezydenta Miasta informacji o planowanych przez wydziały
i biura działaniach,
20) monitoringiem prowadzonym przez Biuro Prezydenta Miasta realizacji zadań jednostek
organizacyjnych Urzędu,
21) wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych
ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasta Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie
realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta,
22) przeprowadzaniem na terenie Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz
współpracą w tym zakresie z Koordynatorem ds. Konsultacji Społecznych,
23) informowaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków o dokonywanych uzgodnieniach
związanych z planami inwestycyjnymi, projektami oraz pracami budowlanymi,
konserwatorskimi i innymi działaniami na obszarach oraz przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków,
24) realizacją zadań z zakresu pomocy publicznej w ramach właściwości wydziału/biura
Urzędu Miasta oraz współdziałaniem w tym zakresie z Wydziałem Podatków i Opłat
Lokalnych,
25) kontrolą zarządczą.


§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących
uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz
Miasta.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 398/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada
2015r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin .


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2016r.


                                                                   Prezydent Miasta
                                                                   Piotr Krzystek
 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin