Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 11


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl

Szczecin, 5.11.2019 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.89.22.2019.JZ

Znak sprawy: BZP/54/19

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I. st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 I. W załączniku nr 4 do siwz – wzór umowy, w § 6, ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. robót ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy, poza elementami które Dyrektor placówki wskaże w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. W przypadku elementów wskazanych przez Dyrektora placówki, Wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu i umieszczenia na terenie OSM I. stopnia, wskazanym przez Dyrektora placówki. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania.Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.”

 

II. W załączniku nr 6 do siwz – dokumentacja projektowa:

 

 1. w folderze nr 2. Projekt wykonawczy:

1) w podfolderze (1) Architektura i konstrukcja:

a) dokument ,,Opis techniczny_SalaPW1”, zostaje zastąpiony dokumentem ,,Opis techniczny_sala_gim. OSMIst. rev.1”;

b) rysunek A_2, zostaje zastąpiony rysunkiem ,,A_2.1 Rzut parteru – rewizja - uzupełnienie zakresu iniekcji istniejących ścian”;

c) rysunek A_3, zostaje zastapiony rysunkiem ,,A_3.1 Rzut piętra – rewizja (uzupełnienie zakresu izolacji ścian”);

d) rysunek A_6, zostaje zastąpiony rysunkiem ,,A_6.1 Przekrój A-A, rewizja, zmienione warstwy posadzkowe”;

e) rysunek A_7 Przekrój B-B, zostaje zastąpiony rysunkiem ,,A_7.1 Przekrój B-B - rewizja, zmiana warstw przegród”;

f) rysunek A_9, zostaje zastąpiony rysunkiem ,,A_9.1 Stolarka zewnętrzna”;

g) rysunek A_10, zostaje zastąpiony rysunkiem ,,A_10.1 Zestawienie stolarki drzwiowej - rewizja”;

h) zostaje dodany rysunek ,,A_16 Detale balustrad i zabudów grzejnikowych”.

 

2) w podfolderze (2) Branża konstrukcyjna, rysunek: 1K zostaje zastąpiony rysunkiem: ,,Rys. 1K.1 Rys. 1K.1 - Rzut konstr. parteru”

 

3) w podfolderze (3) Branża sanitarna, dokument: ,,IS PW – Str tyt. + opis” zostaje zastapiony dokumentem: ,,IS PW – Str tyt. + opis, rev.10.2019”;

 

4) w podfolderze (4) Branża elektryczna:

a) dokument: ,,IE_SZKOŁA_MUZ.PBW_17.02.2017_V2_REV.01” zostaje zastąpiony dokumentem: ,,IE_SZKOŁA_MUZ.PBW_REV.10.2019”

b) zostają dodane rysunki:

- ,,IE0 Przebieg linii zasilających wewnątrz budynku poziom piwnicy”;

- ,,IE0.1- przebieg linii zasilających na zewnątrz budynku”.

 

5) dodaje się opracowanie: ,,Zestawienie dodatkowego wyposażenia sportowego w sali gimnastycznej OSM I.st”.

 

2. w folderze nr 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, dokument: ,,2.1 STWiORB br. sanitarna”, zostaje zastąpiony dokumentem: ,,2.1 STWiORB br. sanitarna, REV.10.2019”.

 

III. W załączniku nr 7 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, nienadające się do ponownego wykorzystania a wymagające wywozu, np. z wyburzeń będą stanowiły własność Wykonawcy, poza elementami które Dyrektor placówki wskaże w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy. W przypadku elementów wskazanych przez Dyrektora placówki, Wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu i umieszczenia na terenie OSM I. stopnia, wskazanym przez Dyrektora placówki. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 158, poz. 1243 z późniejszymi zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dokumenty muszą bezwzględnie zawierać: miejsce powstania odpadów, ich rodzaj i ilość, sposób utylizacji oraz dane podmiotu dokonującego utylizacji lub poddającego odpady recyklingowi wraz z opisem sposobu recyklingu”.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 

W załączeniu:

 1. dokument,,Opis techniczny_sala_gim. OSMIst. rev.1”;
 2. dokument ,,2.1 STWiORB br. sanitarna, REV.10.2019”;
 3. dokument,,IS PW – Str tyt. + opis, rev.10.2019”;
 4. dokument ,,IE_SZKOŁA_MUZ.PBW_REV.10.2019”;
 5. rysunek,,A_2.1 Rzut parteru – rewizja - uzupełnienie zakresu iniekcji istniejących ścian”;
 6. rysunek ,,A_3.1 Rzut piętra – rewizja (uzupełnienie zakresu izolacji ścian)”;
 7. rysunek ,,A_6.1 Przekrój A-A, rewizja, zmienione warstwy posadzkowe”;
 8. rysunek ,,A_7.1 Przekrój B-B - rewizja, zmiana warstw przegród”;
 9. rysunek ,,A_9.1 Stolarka zewnętrzna”;
 10. rysunek ,,A_10.1 Zestawienie stolarki drzwiowej – rewizja”;
 11. rysunek ,,A_16 Detale balustrad i zabudów grzejnikowych”;
 12. rysunek ,,IE0 Przebieg linii zasilających wewnątrz budynku poziom piwnicy”;
 13. rysunek ,,IE0.1 Przebieg linii zasilających na zewnątrz budynku”;
 14. rysunek ,,Rys. 1K.1- Rzut konstr. parteru”;
 15. dokument ,,Zestawienie dodatkowego wyposażenia sportowego w sali gimnastycznej OSM I.st”.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds zamówień publicznych, wytworzono: 2019/11/05, odpowiedzialny/a: Iwona Miller - Rutkowska, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2019/11/05 13:25:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Zaborska 2019/11/05 13:25:46 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/11/05 12:49:52 nowa pozycja