Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 91/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realziacji projektu pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzytsania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II

Data podpisania: 2018/02/28

Data wejścia w życie: 2018/02/28


Zarządzenie Nr 91/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap II"

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 97/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecnie - etap II" w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Rafał Księżopolski - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin - Kierownik Projektu, odpowiedzialny za koordynację wdrażania projektu zgodnie z obowiazującymi przepisami i szczegółowymi wytycznymi, nadzór nad poprawnością oraz terminowością wykonywania obowiazków powierzonych podmiotom zewnętrznym oraz pozostałym członkom zespołu, nadzór nad merytoryczną i finansową realizacją projektu, rozliczanie dofinansowania ze środków unijnych oraz sprawozdawczość w ramach projektu, uczestnictwo we wszystkich procesach kontrolnych projektu w trakcie jego trwania oraz po jego rozliczeniu,zatwierdzanie harmonogramów projektu, zatwierdzanie dokumentów projektowych;”

2)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9) Marta Trzaska - Inspektor w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. technicznych, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację inwestycji w obiektach oświatowych będących przedmiotem projektu, prowadzenie rejestru umów i zleceń;”

3) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Karolina Markiewicz - Kierownik Zespołu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Specjalista ds. koordynacji oraz nadzoru nad rzeczową i finansową realizacją projektu w obiektach z zakresu pomocy społecznej, odpowiedzialny za nadzór nad rzeczową i finansową realizacją inwestycji w obiektach z zakresu pomocy społecznej, nadzór nad procesem zamówień publicznych w ramach projektu, udział w pracach komisji przetargowych, akceptację projektów umów na usługi i roboty budowlane w związku z realizacją projektu;”

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, wytworzono: 2018/03/07, odpowiedzialny/a: Michał Karłowski, wprowadził/a: Michał Karłowski, dnia: 2018/03/07 08:48:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Michał Karłowski 2018/03/07 08:48:01 modyfikacja wartości
Michał Karłowski 2018/03/07 08:44:33 nowa pozycja