Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 100/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/03/02

Data wejścia w życie: 2018/03/02


ZARZĄDZENIE NR 100/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 i 50), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 345/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 września 2015 r., Zarządzenie Nr 193/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) nieruchomości gruntowe dzierżawione na cele magazynowe i place składowe:
a) do 1000 m² - 2,69 zł/m²,
b) powyżej 1000 m², za każdy rozpoczęty metr kwadratowy - 0,90 zł/m²;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) nieruchomości gruntowe dzierżawione na cele parkingów i miejsc postojowych:
a) ogólnie dostępnych miejsc postojowych (parkingowych) - 0,41 zł/m²,
b) indywidualnych miejsc postojowych (parkingowych) ogrodzonych i nieogrodzonych -1,61 zł/m²,
c) płatnych miejsc postojowych na parkingach strzeżonych i płatnych miejsc postojowych na parkingach niestrzeżonych (dozorowanych) - 1,61 zł/m²;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) nieruchomości gruntowe dzierżawione na potrzeby składowania materiałów budowlanych i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na przedmiocie dzierżawy przez dzierżawcę, w zakresie uzgodnionym z wydzierżawiającym, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 0,41 zł/m²:

a) dla tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352) - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy dzierżawy,
b) dla budynków, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352) - do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy;”,

d) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) nieruchomości gruntowe dzierżawione na cele:
a) rekreacyjne i wypoczynkowe, wolne od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317 i 352), z wyłączeniem altan - 0,06 zł/m²,
b) sportowe, pod obiekty sportowe i budowle sportowe - 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej naliczanej rocznie, z wyłączeniem powierzchni znajdujących się na obszarze objętym zakresem umowy, wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne, wytwórcze (produkcyjne) itp., do których odpowiednio zastosowanie będą miały stawki opłat wynikające z Zarządzenia;”,

e) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) Za zgodą właściciela, nieruchomość gruntowa, na którą została zawarta umowa, może zostać poddzierżawiona lub udostępniona w całości lub w części osobie trzeciej a zlokalizowany na tej nieruchomości lokal użytkowy lub pawilon może zostać podnajęty w całości lub w części. Z tytułu poddzierżawy, udostępniania lub podnajmu, o których mowa wyżej, ze skutkiem na dzień zawarcia umowy z osobą trzecią, dotychczasowa stawka opłat netto obowiązująca na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin, zostanie podwyższona o minimum 25%. Podwyższenie stawki opłat będzie naliczone proporcjonalnie do powierzchni poddzierżawianej, udostępnianej lub podnajmowanej.”;

2) w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nieruchomości gruntowe dzierżawione pod altany, nie związane na stałe z gruntem, o lekkiej konstrukcji, o powierzchni zabudowy do 35 m2 - 6,56 zł/m2”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłata za dzierżawę lub udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części:
1) pod inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym,
2) o powierzchni powyżej 1 ha na przedsięwzięcie, inwestycję niesklasyfikowaną w Zarządzeniu,
3) związane z realizacją celów publicznych,

– zostanie ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego lub w trybie negocjacji stron.”.

§ 2. Realizację zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz prezesom zarządu komunalnych osób prawnych w zakresie realizowanych przez te osoby prawne zadań własnych gminy.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/03/02, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN - Anna Szotkowska, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2018/03/07 13:54:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2018/03/07 13:54:00 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/03/07 13:38:45 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2018/03/07 13:38:29 modyfikacja wartości
Dorota Rutkowska 2018/03/07 12:55:30 nowa pozycja