Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 206/18 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/05/16

Data wejścia w życie: 2018/05/25


                                    ZARZĄDZENIE NR 206/18
                             PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                         z dnia 16 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) inspektor ochrony danych - IOD.”;
2) w § 44 :
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) nadzór nad realizacją budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości
i informacji finansowej Miasta;”,
b) uchyla sie pkt 9;
3) § 61 otrzymuje brzmienie;
„§ 61. Do zadań samodzielnego stanowiska - inspektora ochrony danych należy
realizowanie zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych
przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.”.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
 

                                                     Prezydent Miasta
                                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/05/16, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/05/18 14:21:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/05/18 14:21:52 nowa pozycja