Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 560/18 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

Data podpisania: 2018/12/31

Data wejścia w życie: 2018/12/31


                                                       ZARZĄDZENIE NR 560/18
                                                       PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                       z dnia 31 grudnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212) zarządzam, co następuje:


§ 1. W „Zakładowym Planie kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Szczecin” stanowiącym
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 41/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (zm. Zarządzenie Nr 112/18 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 16 marca 2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale 1 w § 1 w ust. 1. w pkt 1 po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:
„ia) 074 - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych”;
2) w Rozdziale 2:
a) w § 4:
- w ust. 16 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wartości gruntów w podziale na rejony i formę władania”,
- ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Struktura konta:


,
b) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Konto 074 – Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Konto 074 służy do ewidencji odpisów aktualizujących zmniejszających wartość rzeczowych
aktywów trwałych.
2. Struktura konta:


 

3. Na stronie Winien konta 074 wyksięgowuje się wszelkie zmniejszenia z tytułu trwałej utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych w korespondencji z kontem 800 – Fundusz jednostki.
4. Na stronie Ma konta 074 ujmuje się wszelkie zwiększenia odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych.
5. Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie odpisów aktualizujących
wartość gruntów w podziale jak wskazano w zakresie konta 011 tj. w podziale na rejony i formę
władania.
6. Konto 074 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych.
7. Typowe zapisy strony Winien konta 074 - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych
aktywów trwałych:

LP Treść operacji konto przeciwstawne
1. Zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych 800


8. Typowe zapisy strony Ma konta 074 - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych
aktywów trwałych:

Lp. Treść operacji konta przeciwstawne
1. Odpisy aktualizujące wartośc gruntów w związku ze zmianą formy władania 800


”;


3) w Rozdziale 3 w § 64 w ust. 1. po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Środki trwałe – grunty Skarbu Państwa w podziale na rejony i sposób władania tj. własność,
oddane w wieczyste użytkowanie, prawo użytkowania wieczystego oraz trwały zarząd.”.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom wydziałów,
kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur
Urzędu Miasta Szczecin.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.


                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                          Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2019/04/15, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2019/04/15 12:26:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2019/04/15 12:26:20 nowa pozycja