Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 52/18 w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/01/29

Data wejścia w życie: 2018/01/29


ZARZĄDZENIE NR 52/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1529) oraz § 4 ust. 2 pkt e Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1310, 1311 i 2553, z 2014 r. poz. 573 oraz z 2017 r. poz. 2683) zarządzam, co następuje:


§ 1. Gmina Miasto Szczecin tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem. Wykaz tymczasowych pomieszczeń stanowi załącznik do Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.


§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/02/06, odpowiedzialny/a: Anna Szotkowska, wprowadził/a: Katarzyna Choromańska-Orowicz, dnia: 2018/02/06 14:39:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Choromańska-Orowicz 2018/02/06 14:39:57 nowa pozycja