Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 192/18 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta,sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


                                         ZARZĄDZENIE NR 192/18
                                 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 27 kwietnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta,
sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.), zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 418/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta
Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (zm. Zarządzenie Nr 66/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 418/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 7 listopada 2016 r., Zarządzenie Nr 101/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
15 marca 2017 r.) § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2. W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika
Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się
następujące zastępstwa:
1) sekretariat Prezydenta Miasta - zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta;
2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych - zastępstwo zapewnia Wydział
Kultury lub Wydział Sportu bądź Wydział Oświaty;
3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami –
zastępstwo zapewnia Biuro Strategii;
4) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami – zastępstwo
zapewnia Biuro Dialogu Obywatelskiego lub Wydział Zasobu i Obrotu
Nieruchomościami;
5) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych – zastępstwo zapewnia Wydział
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości;
6) sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny lub Biuro
Obsługi Interesantów.".
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu,
o których mowa w § 1 Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                              Prezydent Miasta
                              Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2018/04/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2018/05/04 15:10:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2018/05/04 15:10:18 nowa pozycja