Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 484/18 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok

Data podpisania: 2018/11/15

Data wejścia w życie: 2018/11/15


Zarządzenie Nr 484/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 135/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych, zarządzam, co następuje

 

§ 1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie: 

  1. dr Alicja Delecka-Bury – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie;
  2. prof. dr hab. Marek Górski – Prorektor ds. nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego;
  3. dr Waldemar Urbanik – Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; 
  4. Stanisław Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie;
  5. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie;
  6. Stanisław Ruksza – Dyrektor Trafostacji Sztuki;
  7. prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński – Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin;
  8. Daniel Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin;
  9. Kamila Bogusławska – Dyrektor Biura Strategii Urząd Miasta Szczecin.

§ 2. Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok.

§ 3. W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w § 2, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 135/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych,

§ 4. 1. Członkom Kapituły nie będących pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Kapituły, o których mowa w §2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Kapituły, o których mowa w ust. 1, na pierwszym posiedzeniu Kapituły składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych w związku z powierzoną realizacją zadań Kapituły.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/11/15, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2019/01/02 13:29:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2019/01/02 13:29:38 nowa pozycja