Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 326/18 w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków związanych z naborem do projektów „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” oraz „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”

Data podpisania: 2018/07/25

Data wejścia w życie: 2018/07/25


Zarządzenie Nr 326/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków związanych z naborem do projektów „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” oraz „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 06/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. oceny wniosków związanych z naborem do projektu „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”, realizowanego w ramach „Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina” oraz do projektu „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodniczący:

1) Jarosław Bondar – Architekt Miasta;

 Członkowie:

2) Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

3) Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

4) Bartłomiej Miluch – Zastępca Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin;

5) Małgorzata Jakóbik – Główny Specjalista w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Szczecin;

6) Inez Chojnacka - Kurz – Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin;

7) Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie kryteriów oceny wniosków;

2) ocena złożonych wniosków;

3) opracowanie opinii do złożonych wniosków;

4) podjęcie decyzji o realizacji wnioskowanych zadań.

§ 3. Dyrektorzy oraz kierownicy wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek budżetowych i spółek Gminy Miasto Szczecin są zobowiązani do współpracy z Zespołem w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności do terminowego przekazywania Zespołowi wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

treść zarządzenia


udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2018/07/25, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2019/01/03 14:57:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2019/01/03 14:57:35 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2019/01/03 14:57:10 nowa pozycja