Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 136/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/03/29

Data wejścia w życie: 2018/03/29


Zarządzenie Nr 136/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Miejski Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie skałdników majątkowych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majatkowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu, wytworzono: 2018/03/30, odpowiedzialny/a: Krzysztof Kupis, wprowadził/a: Łukasz Wybraniec, dnia: 2018/04/03 14:17:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Wybraniec 2018/04/03 14:17:19 modyfikacja wartości
Łukasz Wybraniec 2018/03/30 12:12:49 nowa pozycja