Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 530/18 zmieniające regulamin pracy Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/17

Data wejścia w życie: 2018/12/17


ZARZĄDZENIE NR 530/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 grudnia 2018 r.


zmieniajace regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349 i 1432) w związku z art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) zarządzam co następuje:

§ 1. W regulaminie pracy, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) bezpośrednim przełożonym - oznacza to pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z kierowniem zespołem pracowników, któremu pracownik bezpośrednio podlega, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin lub przepisami odrębnymi;

2) dyrektorze - oznacza to dyrektora wydziału lub kierownika jednostki równorzędnej, w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin;

3) filii - oznacza to wewnętrzną komórkę organizacyjną w ramach Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin działającą na Prawobrzeżu Miasta, w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin;

4) jednostkach organizacyjnych Urzędu - oznacza to wydziały i biura Urzędu oraz samodzielne stanowiska pracy działające poza ich strukturą;

5) organizacji związkowej - oznacza to Międzyzakladową Organizację Zwiazkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Samorządowych, Organizację Międzyzakładową OPZZ "Konfederacja Pracy" oraz Zakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" - 80 w Urzędzie MIasta Szczecin;

6) pracodawcy - oznacza to Urząd Miasta Szczecin - jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracowników, za ktorą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Miasta Szczecin lub inna wyznaczona do tego osoba;

7) pracowniku bez bliższego określenia - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta Szczecin na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę;

8) pracowniku na stanowisku urzędniczym - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta Szczecin na stanowisku urzędniczycm, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników saorządowych (Dz.U. poz. 936);

9) Prezydencie - oznacza to Prezydenta Miasta Szczecin;

10) przepisach bez bliższego określenia - oznacza to przepisy prawa pracy;

11) przepisach wewnętrznych - oznacza to Regulamin Organizacyjny Urzedu Mista Szczecin oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin;

12) regulaminie - oznacza to regulamin pracy Urzędu Miasta Szczecin;

13) samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie - oznacza to, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin, Inspektora Ochrony Danych oraz stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;


14) Sekretarzu - oznacza to Sekretarza Miasta Szczecin;

15) Skarbniku - oznacza to Skarbnika Miasta Szczecin;

16) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta Szczecin;

17) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

18) Zastępcach Prezydenta - oznacza to Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin.”;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Pracownik jest obowiązany poddać się ocenom okresowym.

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

3. Szczegółowe zasady dokonywania ocen okresowych określają odrębne przepisy wewnętrzne.”;

3) § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53. 1. Na terenie Urzędu wolno palić wyłącznie w pomieszczeniach palarni.

2. Zabrania się palenia tytoniu, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, we wsztystkich miejscach narażających osoby niepalące na wdychanie dymu tytoniowego, substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub pary z papierosów elektronicznych (korytarze, toalety, pokoje).”;

4) § 71 otrzymuje brzmienie:

„§ 71. 1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

2. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu na 5 dni przed końcem miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3. Przelew wynagrodzenia dokonywany jest z takim wyprzedzeniem, aby środki znalazły się na wskazanym przez pracownika rachunku płatniczym w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych - wypłata wynagrodzenia następuje w kasach prowadzonych przez bank obsługujący budżet Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2.”;

5) w załączniku nr 2 do regulaminu pracy część I - Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego - otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia;

6) w załączniku nr 8 do regulaminu pracy - Zasady refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok - pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Maksymalna kwota refundacji wynosi 300 zł.”.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania zmiany regulaminu do wiadomości pracowników.
 

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu pracy na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/12/17 10:14:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/12/17 10:14:12 nowa pozycja