Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 396/18 zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/09/05

Data wejścia w życie: 2018/09/05


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)  zarządzam, co następuje:

                                    

§ 1.W Zarządzeniu Nr 300/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin  wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie, sprzęt dekoracji Miasta),”;

2) w załączniku - Harmonogram inwentaryzacji w roku 2018 w Urzędzie Miasta Szczecin w tabeli w poz. 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

 

a)

środki trwałe, pozostałe środki trwałe zarządzane bezpośrednio przez:

Biuro Obsługi Urzędu (wyposażenie,
sprzęt dekoracji Miasta i masa spadkowa), Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, Wydział Informatyki, Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Kultury

Wydział Księgowości 
przy udziale dysponenta majątku

31.12.2018 r.

1.01.2019 r.

15.03.2019 r.

                                                                                                                                              ”

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2018/09/10, odpowiedzialny/a: Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, wprowadził/a: Dorota Urbanek, dnia: 2018/09/10 13:55:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Urbanek 2018/09/10 13:55:38 nowa pozycja