Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 392/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/08/31

Data wejścia w życie: 2018/08/31


Zarządzenie Nr 392/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki Gminy Miasto Szczecin pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy zawierający wartość przekazanych składników majątkowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


 


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/09/06, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2018/09/06 12:14:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2018/09/06 12:14:04 nowa pozycja