Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 14/18 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionycpodstawie umowy o pracęh na

Data podpisania: 2018/01/11

Data wejścia w życie: 2018/02/01


ZARZĄDZENIE NR 14/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) oraz § 5 ust. 5 ropzorządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 oraz z 2017 r. poz. 1621 i 1930), zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zwany dalej: "regulaminem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta szcezcin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: zarządzenie Nr 418/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r., zarządzenie Nr 237/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2010 r., zarządzenie Nr 545/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., zarządzenia Nr 410/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2009 r., zarządzenie 224/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2015 r. oraz zarządzenie Nr 435/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 grudnia 2015 r.).

§ 3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom do wiadomości regulaminu.

2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści w umienecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz w katalogu regulaminów).


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/01/17, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2018/01/17 11:02:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2018/01/17 11:02:06 nowa pozycja