Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 130/18 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/03/28

Data wejścia w życie: 2018/03/28


Zarządzenie Nr 130/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 przekaże nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Nazwę jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz rodzaj i ilość rzeczowych aktywów obrotowych określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przekazanie rzeczowych aktywów obrotowych, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze, zawierające wartość przekazanych aktywów obrotowych.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2018/04/03, odpowiedzialny/a: dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2018/04/03 10:07:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2018/04/03 10:07:40 nowa pozycja