Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 252/18 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania w obrocie znaków identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/06/21

Data wejścia w życie: 2018/06/21


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 i 1000) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz 776) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecina z dnia
14 grudnia 2004 r. sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 1307) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zasadach używania w obrocie znaków towarowych identyfikujacych Gminę Miasto Szczecin, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 364/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
30 lipca 2012r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 56/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2015r., Zarządzenie Nr 122/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 208/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2017 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 - Wykaz znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów komercyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2
do zarządzenia;
3) Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3
do zarządzenia;
4) Załącznik nr 4 - Wysokość opłat licencyjnych i rodzaj znaków towarowych do uzycia odpłatnego
otrzymuje brzmienie jak w załączaniku nr 4 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2018/06/25, odpowiedzialny/a: E.Olszak, wprowadził/a: Ewelina Olszak, dnia: 2018/06/25 13:21:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Olszak 2018/06/25 13:21:51 nowa pozycja