Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 376/18 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/08/21

Data wejścia w życie: 2018/08/21


ZARZĄDZENIE NR376/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 629 i 3028) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Trybie i regulaminie pracy Komisji do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 182/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie trybu i regulaminu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, załącznik Nr 1 - wzór wniosku o przyznanie Stypendium Artystycznego Miasta Szczecin, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2018/08/21, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2018/08/28 11:43:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2018/08/28 11:43:56 nowa pozycja