Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 54/18 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/01/30

Data wejścia w życie: 2018/01/30


Zarządzenie Nr 54/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62) oraz § 18 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 53/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r.), wprowadzam zmiany w:

1) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

2) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                            Prezydent Miasta
 

                                                                                                             Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2018/01/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Zagórska, dnia: 2018/02/12 13:37:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Zagórska 2018/02/12 13:37:44 modyfikacja wartości
Monika Zagórska 2018/02/09 14:07:41 modyfikacja wartości
Monika Zagórska 2018/02/09 14:06:50 modyfikacja wartości
Monika Zagórska 2018/02/09 13:54:47 nowa pozycja