Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 105/18 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych

Data podpisania: 2018/03/07

Data wejścia w życie: 2018/03/07


ZARZĄDZENIE NR 105/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 marca 2018 r.

 w sprawie wyodrębnienia docelowo czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin.Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i poz. 50, z 2017 poz. 1509), w związku z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXII/502/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3816, z 2017 r. poz. 843), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań gminy, z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin wyodrębnia się zasób docelowo-czynszowy, w skład którego wchodzą lokale wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 400/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyodrębnienia docelowo-czynszowego zasobu lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2018/03/12, odpowiedzialny/a: Anna Szotkowska, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2018/03/12 10:10:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2018/03/12 10:10:00 nowa pozycja