Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 246/18 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie

Data podpisania: 2018/06/18

Data wejścia w życie: 2018/06/18


ZARZĄDZENIE
NR 246/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z § 1 pkt 16 lit. c Zarządzenia Nr 234/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina, zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie przyznawania marki "Zrobione w Szczecinie", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 431/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 października 2017 r. w sprawie  przyznawania marki „Zrobione w Szczecinie” w § 9 wprowadza się następujące zmiany:


1) ust.1 otrzymuje brzmienie:


„1. Marka przyznawana jest w dwóch kategoriach:


1) dla produktów w liczbie do 20 rocznie;
2) dla usług w liczbie do 20 rocznie”;


2) w ust. 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1) lipiec - prowadzenie przez Gminę Miasto Szczecin działań dotyczących promocji możliwości  ubiegania się o markę”,
 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2) od 1 lipca do 15 września - składanie wniosków o przyznanie marki”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/07/02, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Lidia Markiewicz, dnia: 2018/07/02 14:21:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Markiewicz 2018/07/02 14:21:56 nowa pozycja