Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 378/18 w sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. stypendiów edukacyjnych

Data podpisania: 2018/08/22

Data wejścia w życie: 2018/08/22


ZARZĄDZENIE NR 378/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji stypendialnej ds. stypendiów edukacyjnych

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XL/1168/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2466 i 3785), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję stypendialną ds. stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1) prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński - Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin, Dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

Członkowie Komisji:

2) dr hab. inż. Arkadiusz Terman - Prorektor ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

3) dr hab. Stanisław Hońko, prof. US - Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego;

4) prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska - Prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

5) dr Piotr Borkowski - Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Morskiej w Szczecinie;

6) dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. - Prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry Akademii Sztuki w Szczecinie;

7) Ewa Kupidłowska - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8 w Szczecinie;

8) Anna Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie;

9) Dorota Kozanecka - Zastępca Dyrektora w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

10) Olga Wasieńko-Stefanowska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;

11) Karolina Piekarska - Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium;

2) ustalenie liczby punktów za udział w konkursie i olimpiadzie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników;

3) sporządzenie listy studentów rekomendowanych do otrzymania stypendium;

4) ustalenie na pierwszym posiedzeniu kategorii konkursów i olimpiad wraz z punktacją, jeżeli

nie zostały one określone w Załączniku Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników;

5) rozstrzyganie w przypadku wątpliwości kwestii dotyczących zakwalifikowania konkursu i olimpiady do odpowiedniej kategorii, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników.

§ 3. 1. Członkom Komisji nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji, o których mowa w § 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 na pierwszym posiedzeniu Komisji składają oświadczenia w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/08/22, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2018/08/28 10:17:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2018/08/28 10:17:37 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2018/08/28 10:16:47 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2018/08/28 10:15:38 nowa pozycja