Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 75/18 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie w ramach programu "Dom dla Absolwenta"

Data podpisania: 2018/02/15

Data wejścia w życie: 2018/02/15


ZARZĄDZENIE NR 75/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie w ramach programu "Dom dla Absolwenta"
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.1857 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) w związku z § 5 ust. 2 Porozumienia ramowego w sprawie zasiedlania mieszkań zrealizowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie wynajmowanych w ramach programu „Dom dla Absolwenta” zawartego w dniu 16 października 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (zm. Aneks Nr 1 z dnia 18 marca 2016 r., Aneks Nr 2 z dnia 31 maja 2016 r. , Aneks Nr 3 z dnia 23 grudnia 2016 r., Aneks Nr 4 z dnia 17 lutego 2017 r., Aneks Nr 5 z dnia 6 kwietnia 2017 r., Aneks Nr 6 z dnia 6 czerwca 2017 r., Aneks Nr 7 z dnia 17 listopada 2017 r. oraz Aneks Nr 8 z dnia 8 stycznia 2018r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zasiedlanych w ramach programu mieszkaniowego „Dom dla Absolwenta”, realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z Gminą Miasto Szczecin, zwaną w dalszej części Zarządzenia Komisją, w składzie:
Przewodniczący Komisji:
1) Kamila Bogusławska - Dyrektor Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
Członkowie Komisji:
2) prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński - Pełnomocnik Prezydenta ds. kontaktów i współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin;
3) Katarzyna Witkowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie w Szczecinie;
4) Jacek Drożdżal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w Szczecinie;
5) Kamil Pilarski – Członek Organizacji ABSL;
6) Jarosław Wojtaszek - Członek Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski w Szczecinie;
7) Małgorzata Gadomska - Radna Rady Miasta Szczecin, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej;
8) Marek Kolbowicz - Radny Rady Miasta Szczecin, Klub Radnych Bezpartyjni;
9) Rafał Niburski - Radny Rady Miasta Szczecin, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość;
10) Krzysztof Gajewski – Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
11) Arkadiusz Litwiński - Zastępca Dyrektora Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin;
Sekretarz Komisji:
12) Marcin Wajdziak – Kierownik Komórki Prywatyzacji i Realizacji Programów Mieszkaniowych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest:
1) weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełnienia warunków udziału w programie „Dom dla Absolwenta”;
2) sporządzenie listy osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz umowy w sprawie partycypacji;
3) przeprowadzenie losowania dotyczącego przyporządkowania lokalu mieszkalnego do osób ujętych na liście;
4) przedstawienie do akceptacji Prezydenta Miasta Szczecin listy kandydatów do zasiedlenia mieszkań.
§ 3. Wybór najemców przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie naboru wniosków o najem mieszkań, w ramach programu „Dom dla Absolwenta”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Porozumienia ramowego.
§ 4. Komisja działa w oparciu o Regulamin prac Komisji, przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 5. Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu wszystkich lokali mieszkalnych z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach programu „Dom dla Absolwenta”.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.
§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 499/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w ramach Programu „Dom dla Absolwenta”.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/02/27, odpowiedzialny/a: kamila bogusławska, wprowadził/a: Olga Szadurska, dnia: 2018/02/27 11:27:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Olga Szadurska 2018/02/27 11:27:09 nowa pozycja