Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 329/18 w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką

Data podpisania: 2018/07/26

Data wejścia w życie: 2018/07/26


Zarządzenie Nr 329/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Sądu Konkursowego do konkursu na zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Sąd Konkursowy do realizacji zadań związanych z konkursem architektonicznym i realizacyjnym na zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką, w składzie:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

1) arch. Jacek Bułat – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego:

2) arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta;

Sędzia Referent:

3) arch. Ireneusz Lech – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Członkowie Sądu Konkursowego:

4) arch. Michał Bay – Stowarzyszenie Architektów Polskich;

5) mgr Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

6) arch. Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

2. Sekretarzem konkursu jest Anna Fabiś – Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

3. Organizację konkursu zapewnia Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Sąd Konkursowy, o którym mowa w § 1 ust.1 realizuje zadania w zakresie związanym z konkursem na zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką, w tym w szczególności w zakresie:

1) oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie konkursu na zagospodarowanie placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką, zwanym dalej "Regulaminem", ogłoszonym na stronie Urzędu Publikacji Zamówień Publicznych, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin;

2) oceny spełnienia przez prace konkursowe wymagań określonych w Regulaminie;

3) opracowania odpowiedzi na pytania złożone w konkursie;

4) oceny prac konkursowych;

5) wskazania prac, które powinny być nagrodzone i wyróżnione;

6) przygotowania uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu;

7) opracowania opinii o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych;

8) opracowania zaleceń pokonkursowych do pracy ocenionej najwyżej;

9) przedstawienia wyników do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Szczecin;

10) wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Szczecin o unieważnienie konkursu;

11) udziału w dyskusji pokonkursowej w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3. Sąd Konkursowy może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców w specjalnościach związanych z tematem konkursu.

§ 4. Pracami Sądu Konkursowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

§ 5. Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.

§ 6. 1. Sąd Konkursowy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków powołanego składu, z zastrzeżeniem, iż w składzie obradującego Sądu Konkursowego znajduje się co najmniej 1/3 członków Sądu Konkursowego z wymaganymi przez przepisy szczególne uprawnieniami oraz Przewodniczący Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu Konkursowego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Sądu Konkursowego – Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

§ 7. Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

§ 8. Sąd Konkursowy w zakresie zadań, o których mowa w § 2 oraz w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest niezależny.

§ 9. Do członków Sądu Konkursowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10. 1. Nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

2. Zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu lub unieważnienia konkursu dokonuje Prezydent Miasta Szczecin.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

treść zarządzenia


udostępnił: WUiAB, wytworzono: 2018/07/26, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Bednarz, dnia: 2019/01/03 15:05:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Bednarz 2019/01/03 15:05:30 nowa pozycja