Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 355/18 Zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług GMS

Data podpisania: 2018/08/07

Data wejścia w życie: 2018/08/07


                                                        ZARZĄDZENIE NR 355/18
                                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                         z dnia 7 sierpnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy
                                                                    Miasto Szczeci
n


Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432),
art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280) zarządzam,
co następuje:


§ 1.
W Zarządzeniu Nr 439/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin (zm.
Zarządzenie Nr 493/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 315/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. , Zarządzenie Nr 418/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 19 września 2017 r. oraz Zarządzenie Nr 564/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.) - Załącznik
Nr 1 „Procedura obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto
Szczecin w celu przygotowania i złożenia skonsolidowanej deklaracji VAT” - otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do Zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                       wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta
                                 

                                                                                                            Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2018/08/22, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2018/08/22 11:24:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2018/08/22 11:24:25 nowa pozycja