Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 79/18 w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/02/16

Data wejścia w życie: 2018/02/16


ZARZĄDZENIE NR 79/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 lutego 2018 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do oddziałów klas VII dwujęzycznych oraz zorganizowanych w ramach eksperymentu pedagogicznego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin


    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 45 ust. 1 i 6, art. 139 ust. 1, art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) zarządzam co następuje:


§ 1.
Ustala się na rok szkolny 2018/2019 harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Ustala się na rok szkolny 2018/2019 harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie zorganizowanej w ramach eksperymentu pedagogicznego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3
. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.


§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/03/01, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2018/03/01 11:59:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2018/03/01 11:59:22 nowa pozycja