Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 46/18 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I”

Data podpisania: 2018/01/25

Data wejścia w życie: 2018/01/25


Zarządzenie Nr 46/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji  projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I”

Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Kierownik Zespołu:

1) Renata Maniszewska – Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

Członkowie Zespołu:

2) Anna Brzozowska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

3) Małgorzata Górska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

4) Marta Bożek – Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Zespołu należy realizacja projektu „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Boh. Warszawy oraz Mieszka I” na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej, w szczególności:

1) zapewnienie przygotowania dokumentacji dotyczących zamówień publicznych;

2) zarządzanie administracyjne, finansowe, techniczne projektem i monitorowanie jego realizacji;

3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i współpraca z inspektorami nadzoru;

4) udział w odbiorach inwestycji;

5) rozliczanie i prowadzenie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej projektu;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym raportów i sprawozdań.

§ 3. Kierownik Zespołu odpowiada za realizację projektu przy pomocy Zespołu, a w szczególności:

1) podejmuje decyzje związane z wdrażaniem projektu;

2) monitoruje prawidłowość realizacji projektu;

3) kontroluje poprawność oraz terminowość wykonywania obowiązków powierzonych podmiotom zewnętrznym oraz pozostałym członkom Zespołu.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/02/01, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2018/02/01 09:39:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2018/02/01 09:39:00 nowa pozycja