Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 546/18 w sprawie ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2019 roku

Data podpisania: 2018/12/20

Data wejścia w życie: 2018/12/20


ZARZĄDZENIE NR 546/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół i placówek, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2019 roku

Na podstawie art. 15, art. 17, art. 21, art. 26, art. 29 - 31 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz §
7 Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, stanowiącego Załącznik do
Uchwały Nr XXXVI/1071/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5470 oraz z 2018 r. poz. 749, 3339 i 4214) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Ustalam listę dotowanych niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r., jak
w załącznikach od nr 1 do nr 8 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustalam listę dotowanych szkół ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
dla których organy prowadzące szkołę złożyły wniosek o udzielenie dotacji na 2019 r., jak
w załączniku nr 9 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przyznanie dotacji szkołom, o których mowa w ust. 1 nastąpi od dnia uzyskania uprawnień
szkoły publicznej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                                      Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2018/12/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2018/12/28 10:58:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2018/12/28 10:58:08 nowa pozycja