Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 368/18 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/08/14

Data wejścia w życie: 2018/08/14


                                                 ZARZĄDZENIE NR 368/18

                                          PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                  z dnia 14 sierpnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez

jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego

Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne

Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 67/18 Prezydenta Miasta

Szczecin z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez

jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 131/18 Prezydenta

Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2018 r., Zarządzenie Nr 281/18 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 czerwca 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 4 po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wydawanie nalepki wskazującej na rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu

pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem.”;

2) w § 20 w ust. 7 po pkt 47 dodaje się pkt. 48 w brzmieniu:

„48) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej

retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej

3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających

wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych

w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w tym: określanie opłaty,

rozpatrywanie reklamacji, sporządzanie informacji o wysokości opłaty oraz

wydawanie decyzji administracyjnych,”;

3) w § 22 w ust. 4 po pkt 2 lit. w dodaje się lit. x w brzmieniu:

„x) za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.”;

4) w § 27 w ust. 1 skreśla się pkt 7;

5) w § 35 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych, w tym nieruchomości oraz

ograniczonych praw rzeczowych, środków trwałych o charakterze wyposażenia,

wartości niematerialnych i prawnych, zarządzanych bezpośrednio przez Biuro

Spadków i Mienia Skarbu Państwa”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych

wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów

i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            Prezydent Miasta

                                                                             Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/08/14, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Ewelina Walewska, dnia: 2018/08/21 09:36:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewelina Walewska 2018/08/21 09:36:27 nowa pozycja