Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 92/18 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka

Data podpisania: 2018/02/28

Data wejścia w życie: 2018/04/01


ZARZĄDZENIE NR 92/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka

w 2018 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107) w związku

z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2018 roku

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin, wykazanych

w załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

wykazanych w załączniku do Zarządzenia oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1182).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/02/28, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Grażyna Klukowska, dnia: 2018/03/05 10:02:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Klukowska 2018/03/05 10:02:37 nowa pozycja