Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 521/18 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2018/12/05

Data wejścia w życie: 2018/12/05


                                                                                    ZARZĄDZENIE NR 521/18

                                                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                                      z dnia 5 grudnia 2018 r.

                                                               w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 53 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia

Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

(zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r.,  Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

2) Biuro ds. Zamówień Publicznych;

3) Biuro Geodety Miasta;

4) Biuro Informacji Publicznej;

5) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych;

6) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

7) Biuro Obsługi Urzędu;

8) Biuro Rady Miasta;

9) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa;

10) Urząd Stanu Cywilnego;

11) Wydział Egzekucji Administracyjnej;

12) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

13) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez:

a) Referat ds. mieszkalnictwa,

b) Referat ds. sprzedaży lokali;

14) Wydział Organizacyjny;

15) Wydział Oświaty;

16) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;

17) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

18) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

19) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;

20) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych;

21) Biuro Nadzoru Właścicielskiego w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników.

2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych stanowisk pracy ds. bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz Inspektora Ochrony Danych.

3. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin działających

na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).

§ 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się radcom prawnym:

1) Katarzyna Bartanowicz:

a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych;

b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

c) Urząd Stanu Cywilnego,

d) Wydział Egzekucji Administracyjnej,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe,

w ramach zastępstwa:

f) Biuro Obsługi Urzędu,

g) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

h) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

2) Mariola Gadomska:

a) Biuro Obsługi Urzędu,

b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

c) Wydział Oświaty,

d) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy,

w ramach zastępstwa:

f) Wydział Zarządzania Finansami Miasta,

g) Biuro Geodety Miasta;

3) Magdalena Gierczak - Korytkowska:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Nadzoru Właścicielskiego - w zakresie obsługi zgromadzeń wspólników;

w ramach zastępstwa:

c) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez Referat przekształceń własnościowych;

4) Agnieszka Jarosz – Walas:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez: - Referat ds. mieszkalnictwa,

- Referat ds. sprzedaży lokali,

w ramach zastępstwa:

d) Biuro Informacji Publicznej;

5) Ewa Jasiak - Wybraniec:

a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

b) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa,

c) Biuro Zamówień Publicznych;

6) Joanna Martyniuk - Placha:

a) Biuro Rady Miasta,

b) Biuro Informacji Publicznej;

w ramach zastępstwa:

c) Urząd Stanu Cywilnego;

7) Agnieszka Matwiejczuk:

a) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,

b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

d) Biuro Geodety Miasta,

e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

8) Małgorzata Michalak:

a) Wydział Organizacyjny,

b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw realizowanych przez: - Referat ds. mieszkalnictwa,

- Referat ds. sprzedaży lokali,

d) Wydział Zarządzania Finansami Miasta, w ramach zastępstwa:

e) Wydział Egzekucji Administracyjnej;

9) Wioleta Sadowska:

a) Wydział Oświaty,

b) samodzielne stanowisko pracy - Inspektor Ochrony Danych,

c) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe - doradztwo w zakresie ustawy

Prawo oświatowe oraz prawa pracy, w ramach zastępstwa:

d) Biuro ds. Zamówień Publicznych;

10) Katarzyna Włodarczyk:

a) Wydział Oświaty,

w ramach zastępstwa:

b) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

11) Agnieszka Wygoda:

a) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa,

w ramach zastępstwa:

b) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,

c) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

§ 3. Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy spółka partnerska z siedzibą w Szczecinie zapewnia obsługę prawną niżej

wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:

1) Biuro Nadzoru Właścicielskiego - z wyłączeniem obsługi, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. b;

2) Biuro Obsługi Interesantów;

3) Biuro Prezydenta Miasta;

4) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 9;

5) Biuro Strategii;

6) Biuro Dialogu Obywatelskiego;

7) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;

8) Wydział Informatyki;

9) Wydział Inwestycji Miejskich;

10) Wydział Księgowości;

11) Wydział Kultury;

13) Wydział Sportu;

14) Wydział Spraw Społecznych;

15) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki odpadami;

16) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 13; 17) Wydział Zasobu i Obrotu

Nieruchomościami,  z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 20.

§ 4. Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Morus zapewnia obsługę prawną jednostki organizacyjnej Urzędu - Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

§ 5. Obsługa prawna petycji, skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Miasta Szczecin  realizowana jest przez radców prawnych Biura

Prawnego Urzędu oraz kancelarii, o których mowa w § 3 i § 4 - w ramach obsługi prawnej poszczególnych wydziałów i biur Urzędu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz  samodzielnym

stanowiskom pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 462/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2017 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie

Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                          Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2018/12/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2018/12/10 10:06:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2018/12/10 10:06:53 nowa pozycja