Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 134/18 w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje

Data podpisania: 2018/03/29

Data wejścia w życie: 2018/03/29


 Zarządzenie Nr 134/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne
technologie i innowacje.

2. Zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę, o której mowa w ust. 1, ustala „Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za
najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i  Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje (zm. Zarządzenie Nr 482/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2013 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 134
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia  29 marca 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

„Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin
za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje”

Cele konkursu:

1) promowanie kreatywności wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych;

2) przybliżenie szerokiemu gronu rozwiązań naukowych mogących mieć lub mających
zastosowanie w działalności gospodarczej;

3) promowanie autorów nagrodzonych prac.

Rozdział 1.
Tryb naboru i wymogi wobec autorów i ich prac zgłaszanych do Nagrody

§ 1. 1.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie oraz magisterskie lub dyplomowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione we wszystkich uczelniach Szczecina i ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace doktorskie oraz magisterskie lub dyplomowe obronione w ciągu 18 miesięcy przed terminem zgłaszania prac konkursowych.

3. Prace na konkurs zgłaszają Władze Uczelni na wniosek promotora pracy.

4. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon);

2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;

3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno przekraczać 3-5 stron);

4) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM;

5) wykaz potwierdzonych publikacji ogłoszonych na jej podstawie;

6) wyniki wdrożenia lub inne potwierdzone dowody nowoczesności i innowacyjności pracy.

5. W przypadku prac magisterskich lub dyplomowych do konkursu kwalifikowane są wyłącznie prace oceniane przez uczelnię stopniem bardzo dobrym.

6. Ze zgłoszenia do konkursu wyłączone są prace zgłoszone w konkursie  o nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepsze prace dyplomowe dotyczące Szczecina wykonane przez absolwentów kierunków architektonicznych szczecińskich uczelni w zakresie objętym wymogami tego konkursu.

Rozdział 2.
Organizacja i tryb pracy Kapituły Nagrody

§ 2. 1.  Prace zgłoszone do konkursu ocenia Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin odrębnym zarządzeniem.

2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 11 osób:

1) pięciu przedstawicieli środowiska naukowego Szczecina;

2) trzech przedstawicieli środowiska gospodarczego Szczecina;

3) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Kapituła Nagrody wybiera ze swojego grona, na pierwszym posiedzeniu, Przewodniczącego Kapituły.

4. W postępowaniu konkursowym Kapituły Nagrody wyróżnia się:

1) etap wstępnego zapoznania się członków Kapituły Nagrody ze zgłoszonymi pracami, w którym istnieje możliwość zasięgnięcia opinii eksperckich o walorach prac;

2) etap dyskusji i rozstrzygnięcia konkursu na posiedzeniu Kapituły Nagrody.

5. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 6 członków Kapituły Nagrody.

6. Obrady Kapituły Nagrody są niejawne.

7. W sprawach nierozstrzygniętych decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.

8. Wyniki swych prac Kapituła Nagrody przedstawia, w formie protokołu, Prezydentowi Miasta Szczecin. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły.

Rozdział 3.
Wymogi i kryteria oceny prac zgłoszonych do Nagrody

§ 3. 1.  Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć problematyki zastosowania nowoczesnych technologii i innowacji w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

2. Walory metodologiczne prac winny prezentować bardzo dobry poziom, adekwatny do wymogów prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych. Preferowanymi wyróżnikami prac są, obok zawartych w nich innowacyjnych rozwiązań zasługujących na szerokie rozpowszechnienie wśród szczecińskich przedsiębiorców, walory naukowe, poznawcze i praktyczno – twórcze.

3. W postępowaniu konkursowym oceniane będą prace o różnorodnej tematyce i trudno porównywalnych walorach. Nie precyzuje się szczegółowych kryteriów do analizy porównawczej walorów ocenianych prac, pozostawiając te kwestie Kapitule Nagrody.

Rozdział 4.
Formy Nagrody

§ 4. 1.  Autorom nagrodzonych prac przyznaje się dyplomy „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje" i „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską (lub dyplomową) ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje" oraz nagrody pieniężne, jedną w kategorii prac doktorskich i jedną w kategorii prac magisterskich lub dyplomowych.

2. Prezydent Miasta Szczecin może, na wniosek Kapituły Nagrody, przyznać wyróżnienia w formie dyplomów autorom wybranych prac oraz dodatkowe nagrody pieniężne.

3. Wysokość nagród pieniężnych wynika z wielkości ustalonej corocznie w budżecie Miasta Szczecin.

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek Kapituły Nagrody, pozostawia się możliwość odstąpienia przez Prezydenta Miasta Szczecin od przyznania nagród lub wyróżnień.

Rozdział 5.
Terminy konkursu

§ 5. 1.  Nagrody za najlepszą pracę doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje przyznawane są raz w roku przez Prezydenta Miasta Szczecin.

2. Zgłoszenia prac przyjmowane będą w terminie odrębnie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Szczecin.

3. Prace na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje" lub  „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską (lub dyplomową) ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje" wraz z wymienioną uzupełniającą dokumentacją, w sekretariacie Biura Strategii, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro).

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu następuje w ciągu 90 dni od daty składania prac na konkurs, z możliwością jego przesunięcia przez Prezydenta Miasta Szczecin na wniosek Kapituły. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie 14 dni od daty jej przyznania.


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2018/03/30, odpowiedzialny/a: Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2019/02/04 12:51:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2019/02/04 12:51:18 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2019/02/04 12:34:13 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2019/02/04 12:33:37 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2018/03/30 12:32:48 nowa pozycja