Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 361/18 w sprawie wzoru formularza wnisoku o przyznanie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Wieloraczki"

Data podpisania: 2018/08/09

Data wejścia w życie: 2018/08/09


ZARZĄDZENIE NR 361/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Wieloraczki"

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 4 ust. 7 Zasad przyznawania i wysokość świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki”, stanowiących załącznik do uchwały Nr XLII/1213/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Wieloraczki" (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3501) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” wraz z oświadczeniami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                                                                           Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2018/08/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2018/08/10 14:40:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2018/08/10 14:40:52 nowa pozycja