Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 545/18 w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Data podpisania: 2018/12/19

Data wejścia w życie: 2019/01/02


ZARZĄDZENIE NR 545/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) oraz 8 ust. 1 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672) zarządzam, co następuje :
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. powołuje się Radę Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:
1) Jolanta Aniszewska – Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski;
2) Jadwiga Kimber – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin;
3) prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie;
4) prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
5) Paweł Pawłowski – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
6) dr Grzegorz Skorny – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie;
7) Konrad Stachura – Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej.
§ 2. 1. Rada działa w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669).
2. Kadencja Rady trwa cztery lata.
3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 350/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2019/01/02 08:50:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2019/01/02 08:50:25 nowa pozycja