Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 520/18 w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży,pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2018/12/05

Data wejścia w życie: 2018/12/05


ZARZĄDZENIE NR 520/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży,
pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności
i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509), art. 30 ust. 2 pkt 2 i
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się tryb postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do
sprzedaży lokali użytkowych i udziałów w lokalach użytkowych stanowiących własność
Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej trybem sprzedaży lokali użytkowych, w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się tryb postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży
garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej trybem sprzedaży
garaży, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się tryb postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży
pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności
stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej trybem sprzedaży pomieszczeń,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
2) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XLII/1206/18 Rady Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych,
garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów
samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto
Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3499),
3) zarządcy – należy przez to rozumieć Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta Szczecin wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Prezesom Spółek Towarzystw
Budownictwa Społecznego oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.


§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin
ds. komunalnych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2018/12/05, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Grzegorz Jamrozik, dnia: 2018/12/13 13:45:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Jamrozik 2018/12/13 13:45:06 nowa pozycja