Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 320/18 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński"

Data podpisania: 2018/07/20

Data wejścia w życie: 2018/07/20


Na podstawie §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 562/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 48/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 206/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 228/18 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński” dofinansowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej, umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.03.00-32-0010/17, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Kierownik Zespołu:

1) Jacek Kowalski – Kierownik Zespołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

Członkowie Zespołu:

2) Paweł Wójs – Podinsektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

3) Joanna Łukasiewicz – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

4) Anna Brzozowska – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin;

5) Renata Rolska-Kamińska – Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 2. Do zadań Zespołu należy realizacja projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński” na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej.

§ 3. Kierownik Zespołu odpowiada za realizację projektu przy pomocy Zespołu,
a w szczególności:

1) podejmuje decyzje związane z wdrażaniem projektu;

2) monitoruje prawidłowość realizacji projektu;

3) kontroluje poprawność oraz terminowość wykonywania obowiązków powierzonych podmiotom zewnętrznym oraz pozostałym Członkom Zespołu.

§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) zapewnienie przygotowania dokumentacji dotyczących zamówień publicznych;

2) zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji;

3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji i współpraca z inspektorami nadzoru;

4) udział w odbiorach inwestycji;

5) koordynowanie działań mających na celu promocję projektu;

6) rozliczanie i prowadzenie dokumentacji księgowo-rozliczeniowej projektu;

7) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym raportów i sprawozdań.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji i  zarządzania projektami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/07/24, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Joanna Markowska, dnia: 2018/07/25 10:58:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Markowska 2018/07/25 10:58:49 modyfikacja wartości
Joanna Markowska 2018/07/24 13:58:05 nowa pozycja