Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 186/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wieloletnich kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020

Data podpisania: 2018/04/27

Data wejścia w życie: 2018/04/27


ZARZĄDZENIE NR 186/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wieloletnich kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020
Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., których celem jest zebranie      od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących wieloletnich kierunków oraz przedsięwzięć inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020, mogących znaleźć dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
§ 2. 1. Konsultacje społeczne o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie:
1) otwartych spotkań z mieszkańcami, zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnym, których terminy i miejsce zostaną podane do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem spotkania              w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin;
2) badania opinii mieszkańców Szczecina na temat propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020 mogących znaleźć dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez umieszczenie informacji oraz formularza na ich temat na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
3) punktów konsultacyjnych w trakcie imprez organizowanych w Szczecinie przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz inne podmioty, w celu zwiększenia udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych              o kierunkach rozwoju Miasta.
2. Opinie, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są za pomocą formularzy zgłoszeniowych dostępnych:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin;
2) w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w punktach konsultacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
3. Opinie są dostarczane przez mieszkańców Miasta Szczecin:
1) w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: projektyunijne@um.szczecin.pl;
2) w formie papierowej poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; złożenie na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w punktach konsultacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4. Opinie mieszkańców Szczecina przyjmowane będą w terminie od 16 maja 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.
5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin        w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: bpm, wytworzono: 2018/05/07, odpowiedzialny/a: owczarek kinga, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2018/05/07 11:12:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2018/05/07 11:12:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/05/07 11:11:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Konieczna 2018/05/07 11:10:52 nowa pozycja