Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 370/18 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data podpisania: 2018/08/16

Data wejścia w życie: 2018/08/16


Zarządzenie Nr 370/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz § 4 i § 8 Załącznika do Uchwały Nr XLII/1212/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3500) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jacek Cerebież – Tarabicki – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

2) Małgorzata Grochocka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

3) Iwona Kleiber – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

4) Bożena Dudek – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

5) Ewelina Bulak – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

6) Janina Kalińska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

7) Karolina Skotnicka – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

8) Ewelina Frydrych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

9) Ilona Wrzeszcz – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie;

10) Agnieszka Waszczyk – Komenda Miejska Policji w Szczecinie;

11) Michał Sroka – Komenda Miejska Policji w Szczecinie;

12) Maria Flisznik – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie;

13) Aleksandra Białonowicz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

14) Marek Lach – Sąd Okręgowy w Szczecinie – Kuratorska Służba Sądowa;

15) Katarzyna Kubica – Sąd Okręgowy w Szczecinie – Kuratorska Służba Sądowa;

16) Agata Badura – Prokuratura Okręgowa w Szczecinie;

17) Anna Kaczkiełło – Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin;

18) Anna Krawczyńska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii

Uzależnień od Alkoholu;

19) Mirosław Boczar – Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie;

20) Maria Matusiak – Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych;

21) Zygmunt Pyszkowski – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału

Regionalnego;

22) Edyta Stosik – Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 62/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zm. Zarządzenie Nr 121/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 249/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 326/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 7/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2015r., Zarządzenie Nr 11/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016r., Zarządzenie Nr 317/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 sierpnia 2016 r.)

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2018/08/16, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS Beata Bugajska, wprowadził/a: Magdalena Czajkowska, dnia: 2018/08/31 13:17:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Czajkowska 2018/08/31 13:17:48 nowa pozycja