Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 9/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Data podpisania: 2018/01/09

Data wejścia w życie: 2018/01/09


Zarządzenie Nr 9/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 9 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz §10 Uchwały Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1544, 2837 i 4627 oraz z 2016 r. poz. 3027), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW” zwany dalej Regulaminem w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 344/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – EKOPORTÓW.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/01/16, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Małgorzata Górska, dnia: 2018/01/16 13:13:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Górska 2018/01/16 13:13:28 nowa pozycja