Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2018 r.

Zarządzenie nr 53/18 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Data podpisania: 2018/01/29

Data wejścia w życie: 2018/02/08


Zarządzenie Nr 53/18
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz §18 Uchwały Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5469) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 6/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 15/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2018 r.), wprowadzam zmiany w załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Prezydent Miasta


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WZFM, wytworzono: 2018/01/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Barbara Szczepaniak, dnia: 2018/02/08 14:33:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Szczepaniak 2018/02/08 14:33:39 modyfikacja wartości
Barbara Szczepaniak 2018/02/08 14:32:36 nowa pozycja